Превземете го документот. 

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

Татјана Лабовиќ

Министерство за транспорт и врски 

ул Даме Груев бр 6-Скопје

електронска пошта: tatjana.labovic@mtc.gov.mk

тел. 02/ 3 145 411


Драган Симоновски

Министерство за траснспорт и врски

Ул. „Даме Груев“ бр. 6 - Скопје

електронска пошта: dragan.simonovski@mtc.gov.mk

телефон: 02/ 3 145-436, моб. 071/289-499


Дијана Поповиќ

Министерство за траснспорт и врски

Ул. „Даме Груев“ бр. 6 - Скопје

електронска пошта: dijana.popovic@mtc.gov.mk 

телефон: 02/ 3 145-580