Барање за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

превземи