Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на животната средина

24-_Dostava_na_Odluka_za_nesproveduvanje_do_MZSPP_-zeleznica.doc 


SEA_formular_--_MTV_-_Zeleznicki_kor_10_zeleznicki_premin_Tabanovce1.doc SEA_odluka_--_MTV_-


_Zeleznicki_kor_10_zeleznicki_premin_Tabanovce.doc