Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна Урбанистичка Планска Документација за определување на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, во Општина Конче

Формулар_СОЖС_-_ДУПД_-_ТИРЗ_Куманово7.docx 

Одлука_за_спроведување_СЕА-ДУПД-_ТИРЗ_Куманово8.doc 

Finalen_Izvestaj_SOZS_DUPD_Borov_Dol8.pdf