Оваа година заврши  реконструкцијата на дел од регионалниот пат за Чучер Сандево. Овој пат се реконструира преку програмата за одржување на патиштата на ЈП Македонија Пат.