1. ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА И ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА КАЈ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

http://www.dzr.mk/Uploads/9_1_RU_Ministerstvo_transport_vrski_REZIME_2014.pdf

http://www.dzr.mk/Uploads/9_2_RU_Ministerstvo_transport_vrski_CELI_REVIZIJA_2014.pdf

http://www.dzr.mk/Uploads/9_3_RU_Ministerstvo_transport_vrski_REVIZORSKI_NAODI_2014.pdf

ДЗР_извештај.pdf 


2. Ефикасност на активностите и мерките за развој на железничкиот сообраќај во Република Македонија утврден со националната програма 2014-2016

http://www.dzr.mk/Uploads/41_RU_Razvoj_zeleznicki_soobrakaj_nacionalna_strategija_2014_2016_KOMPLET.pdf


3. Ефикасност на процесот на легализација на бесправно изградени објекти во Република Македонија утврден во периодот 2011-2014 година

http://www.dzr.mk/Uploads/1_48_RU_Proces_legalizacija_divogradbi_period_2001_2014_GP2015_KOMPLET.pdf


4. Ревизија на регуларност 2016 година

Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (637)

http://www.dzr.mk/Uploads/7_1_FR_Min_transport_vrski_Smetka_637_2016_KOMPLET.pdf

Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (631)

http://www.dzr.mk/Uploads/7_2_FR_Min_transport_vrski_Smetka_osnoven_budzet_631_2016.pdf

Министерство за транспорт и врски - Сметка на буџет на донации (785)

http://www.dzr.mk/Uploads/7_3_FR_Min_transport_vrski_Smetka_budzet_donacii_785_2016.pdf


5. За извештаи од претходни години можете да го посетите следниов линк:

http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1092