Извештај за стратегиска оцена врз животна средина за Државна урбанистичка планска документација за локалитет Кокино, КО Кокино, општина Старо Нагоричане.

превземи