Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина на Државната урбанистичка планска документација за Бензиската пумпна станица и услужен центар на магистрален пат (Автопат) А1, КО Демир Капија, општина Демир Капија.

превземи