Ј А В Е Н П О В И Кза доставување на предлози за изработка на урбанистички планови,регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации

Јавен_повик_2018.pdf