Управата за сигурност во железничкиот систем - 2/6/2013
Управата за сигурност во железничкиот систем ги врши следниве работи и задачи: издава потврда за пуштање во употреба на структурните потсистеми кои го сочинуваат железничкиот систем во согласност со закон, врши проверка на системот дека функционира и се одржува во согласност со релевантните основни барања, врши надзор на составните делови на интеропаребилност кои се во согласност со основните барања согласно со закон, издава потврда за пуштање во употреба на ново и значително изменето железничко возило кое сè уште не е во согласност со техничките спецификации за интероперабилност, издава, обновува, дополнува и повлекува сертификат за сигурност и одобрение за сигурност, издадени согласно со закон и проверува дека условите и барањата се исполнети, предлага измени на прописите од областа за сигурноста на железничкиот систем и врши надзор над железничките возила дека се регистрирани во Националниот регистар за железнички возила и дека информациите за сигурност што ги содржи регистарот се точни и ажурирани.
повеќе...

Државен комунален инспекторат - 11/2/2009
Државниот комунален инспекторат врши инспекциски надзор во областа на комуналните дејности...
повеќе...

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам - 11/2/2009
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам врши инспекциски надзор во областа на урбанистичкото планирање и градењето...
повеќе...

Државен инспекторат за транспорт - 11/2/2009
Државниот инспекторат за транспорт врши инспекциски надзор во областа на: патиштата, патниот сообраќај и режимот на сообраќајот на јавните патишта; железницата...
повеќе...

Kапетанијата на пристаништата - Охрид - 10/17/2008
Капетанијата на пристаништата – Охрид, согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на РМ број 58/2000), е орган во состав на Министерството за транспорт и врски.
повеќе...