Закони од областа на патниот сообраќај и инфраструктура - 11/21/2012 повеќе...

Закони од областа на документирање и управување со градежно земјиште - 11/21/2012 повеќе...

Закони од областа на Секторот за прекршоци - 12/14/2011 повеќе...

Закони од областа на железничкиот сообраќај - 4/18/2010 повеќе...

Закони од областа на уредување на простор - 12/18/2009 повеќе...

Закони од областа на станбено-комунални работи - 12/18/2009 повеќе...

Закони од областа на воздухопловството - 12/18/2009 повеќе...