Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 31 октомври 2008 година - 11/5/2008 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 31 октомври 2008 година - 11/5/2008
Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 31 октомври 2008 година
повеќе...

Објава за испит - 10/29/2008
Министерството за транспорт и врски Ве известува дека полагањата на испитот за стручна оспособеност на возачите за превоз на опасни материи ќе се одржат на: - 10 ноември 2008 година (понеделник) во 17 часот, - 24 ноември 2008 година (понеделник) во 17 часот, - 08 декември 2008 година (понеделник) во 17 часот, - 22 декември 2008 година (понеделник) во 17 часот, во просториите на Машинскиот факултет во Скопје.
повеќе...

Испити - 10/28/2008
Комисијата за спроведување на испитите за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за превоз
повеќе...

Објава за испит - 10/22/2008
Министерството за транспорт и врски Ве известува дека полагање на испитот за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за превоз освен на претходно утврдениот термин на 31 oктомври 2008 година во 17 часот, ќе се одржи и на следните термини: - 28 ноември 2008 година во 17 часот - 19 декември 2008 година во 17 часот
повеќе...

Исправка на објавен испит - 10/22/2008
Министерството за транспорт и врски Ве известува дека поради технички причини испитот за стручна оспособеност на возачите за превоз на опасни материи закажан на 24 oктомври 2008 година (петок) во 17 часот, нема да се одржува во салата на центарот за обука СИЗ “ Македонија сообраќај“ Скопје, туку ќе се одржи во просториите на Машинскиот факултет – Скопје (нова зграда, сала К2-6).
повеќе...

Објава за испит - 10/20/2008
Министерството за транспорт и врски Ве известува дека полагање на испитот за стручна оспособеност на возачите за превоз на опасни материи ќе се одржи на 24 oктомври 2008 година (петок) во 17 часот. Полагањето ќе се одржи во салата на центарот за обука во СИЗ “ Македонија сообраќај“ Скопје .
повеќе...

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ НЕ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ВОЗАЧИ НА 10.10. 2008 ГОДИНА - 10/17/2008 повеќе...

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ВОЗАЧИ НА 10.10. 2008 ГОДИНА - 10/17/2008 повеќе...

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ВОЗАЧИ НА 03.10.2008 ГОДИНА - 10/7/2008 повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]