Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи одржан на 26.12.2008 година - 1/2/2009 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи одржан на 26.12.2008 година - 1/2/2009 повеќе...

Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 19 декември 2008 година - 12/23/2008 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 19 декември 2008 година - 12/19/2008 повеќе...

Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 19 декември 2008 година - 12/19/2008 повеќе...

Објава - 12/12/2008
Соглaсно член 8-а од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на Република Македонија број 68/04 и 127/06) и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност
повеќе...

Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 05.12.2008 година - 12/11/2008
Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 05.12.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 05.12.2008 година - 12/11/2008
Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 05.12.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 28 ноември 2008 година - 12/4/2008 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 28.11.2008 година - 12/4/2008
Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 28.11.2008 година
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]