ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 2 (26.11.2011) - 11/29/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Аеродром, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 26.11.2011 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка во делот „ПОСТАПКА“, точка 12, каде што наместо рок од 12 месеци за добивање на одобрение за градење од извршената солемнизација на договорот, потребно е да стои „во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да обезбеди одобрение за градба на предвидениот објект согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено“.
повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 1 (18.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица во Општина Градско - 11/26/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Градско, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 18.11.2011 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка во делот „ПОСТАПКА“, точка 12, каде што наместо рок од 6 години за изградба на објектот од денот на добивање на одобрение за градење, потребно е да стои „со договорот најповолниот понудувач се обврзува да го изгради објектот согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено во рок не подолг од 10 години од денот на добивање на одобрение за градење“.
повеќе...

ОБЈАВА број 2 (26.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на семејни куќи во Општина Аеродром - 11/26/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план нас. Лисиче Урбан Блок 1, донесен со општ акт Одлука бр. 07-8/3 од 31.01.2005 година на Општина Аеродром со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 3 (26.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица и услужен центар во Општина Велес - 11/26/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 536, м.в. Корија, КО Чалошево КО Велес со намена за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, утврден простор за градење на повеќе градби, максимална површина за изградба на повеќе градби во утврдениот простор за градење, вкупна површина на сите спратови, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 1 (18.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица во Општина Градско - 11/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација, донесена со Решение за одобрување бр. 16 – 3701/3 од 04.10.2011 година на Министерство за транспорт и врски со намена за изградба на бензинска пумпна станица, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/14/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Петровец објавена во дневните весници Вечер од 12.10.2011година како и во Дневник и Коха од 13.10.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 146 од 19.10.2011година,како и исправка на објава од 28.10.2011година објавена во дневните весници Вечер ,Дневник и Коха се врши поместување на датумот на започнување на одржување на електронското јавно надавање, така што наместо на ден 27.11.2011година во 11часот јавното наддавање ке се одржи и на ден 28.11.2011 во 11часот .
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/13/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Петровец објавена во дневните весници Вечер од 12.10.2011година како и во Дневник и Коха од 13.10.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 146 од 19.10.2011година,како и исправка на објава од 28.10.2011година објавена во дневните весници Вечер ,Дневник и Коха се врши поместување на датумот на започнување на одржување на електронското јавно надавање, така што наместо на ден 27.11.2011година во 11часот јавното наддавање ке се одржи и на ден 28.11.2011 во 11часот .
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/4/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на елетронско јавно наддавање наменето за наменето за изградба на А2 станбена зграда (Б1 до 20%) во општина Велес објавена во дневните весници Дневник од 15.10.2011година и Вечер од 15 и 16.10.2011година како и во Службен весник на Република Македонија огласен дел бр.146 од 19.10.2011 во Табеларниот преглед од објавата ГП бр.3.3, КПбр.7180/2 со вкупна површина 9506м2 со сите дадени останати параметри од истата СЕ ПОВЛЕКУВА ОД ОТТУГУВАЊЕ
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 10/27/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Аеродром објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 23.09.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 131 од 28.09.2011година ,наменето за изградба на Семејно домување во станбени згради мали комерцијални и деловни објекти се врши продолжување на роковите за поднесување на пријави за учество на јавното наддавање и датумот на одржување на електронското јавно наддавање, така што наместо до 28.10.2011година рокот за поднесување на пријави за учество на електронското јавното наддавање ке биде до 11.11.2011година , а јавното наддавање наместо на ден 09.11.2011година ке се одржи и на ден 18.11.2011 во 14часот .
повеќе...

ОБЈАВА за електронско јавно наддавање за давање под долготраен закуп за период од 20 години на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија - 10/27/2011
ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електорнското јавно наддавање е цената на закупнината искажана како цена на закупнина за едногодишен период за градежно неизградено земјиште сопственост на Република Макединија. Намената и површината на катастарските парцели, со податоци за катастарските парцели и почетната цена и уплатата на депозитот за учество во јавното наддавање се опишани во Табелата подолу.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]