ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/14/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Петровец објавена во дневните весници Вечер од 12.10.2011година како и во Дневник и Коха од 13.10.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 146 од 19.10.2011година,како и исправка на објава од 28.10.2011година објавена во дневните весници Вечер ,Дневник и Коха се врши поместување на датумот на започнување на одржување на електронското јавно надавање, така што наместо на ден 27.11.2011година во 11часот јавното наддавање ке се одржи и на ден 28.11.2011 во 11часот .
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/13/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Петровец објавена во дневните весници Вечер од 12.10.2011година како и во Дневник и Коха од 13.10.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 146 од 19.10.2011година,како и исправка на објава од 28.10.2011година објавена во дневните весници Вечер ,Дневник и Коха се врши поместување на датумот на започнување на одржување на електронското јавно надавање, така што наместо на ден 27.11.2011година во 11часот јавното наддавање ке се одржи и на ден 28.11.2011 во 11часот .
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/4/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на елетронско јавно наддавање наменето за наменето за изградба на А2 станбена зграда (Б1 до 20%) во општина Велес објавена во дневните весници Дневник од 15.10.2011година и Вечер од 15 и 16.10.2011година како и во Службен весник на Република Македонија огласен дел бр.146 од 19.10.2011 во Табеларниот преглед од објавата ГП бр.3.3, КПбр.7180/2 со вкупна површина 9506м2 со сите дадени останати параметри од истата СЕ ПОВЛЕКУВА ОД ОТТУГУВАЊЕ
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 10/27/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Аеродром објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 23.09.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 131 од 28.09.2011година ,наменето за изградба на Семејно домување во станбени згради мали комерцијални и деловни објекти се врши продолжување на роковите за поднесување на пријави за учество на јавното наддавање и датумот на одржување на електронското јавно наддавање, така што наместо до 28.10.2011година рокот за поднесување на пријави за учество на електронското јавното наддавање ке биде до 11.11.2011година , а јавното наддавање наместо на ден 09.11.2011година ке се одржи и на ден 18.11.2011 во 14часот .
повеќе...

ОБЈАВА за електронско јавно наддавање за давање под долготраен закуп за период од 20 години на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија - 10/27/2011
ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електорнското јавно наддавање е цената на закупнината искажана како цена на закупнина за едногодишен период за градежно неизградено земјиште сопственост на Република Макединија. Намената и површината на катастарските парцели, со податоци за катастарските парцели и почетната цена и уплатата на депозитот за учество во јавното наддавање се опишани во Табелата подолу.
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСТВО ВО ЈАВНО НАДДДАВАЊЕ - 10/26/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Кавадраци објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 22.09.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 129 од 23.09.2011година ,наменето за изградба на винарии се врши продолжување на роковите за поднесување на пријави за учество на јавното наддавање и датумот на одржување на електронското јавно наддавање, така што наместо до 26.10.2011година рокот за поднесување на пријави за учество на електорнското јавното наддавање ке биде до 15.11.2011година , а јавното наддавање наместо на ден 04.11.2011година ке се одржи електронски на ден 22.11.2011 во 12часот .
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Лесна и незагадувачка индустрија , во Општина Василево - 10/26/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место Градашорци донесена со одлука бр.07-1602/1 од 16.11.2006година на општина Василево со намена за изградба на лесна и незагадувачка индустрија согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за бројот на катастарските парцели , вкупна површина на градежната парцела, максимална височина до венец , почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на A1 станбена куќа во Општина Велес - 10/19/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП измена и дополнување на ДУП за ЦГП локалитет Б, донесен со општ акт одлука бр.0701-2947/4 од 05.11.2002 година, на општина Велес со намена за изградба на станбена куќа, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела од којa е формирана градежната парцела, максимална висина до венец, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на винарии во Општина Кавадарци - 10/19/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место за изградба на винарии на дел од К.П. 911 К.О. Ресава, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, процент на изграденост коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Конче - 10/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место „Сончева езерска населба Мантово“ согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, намена на парцелите, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]