ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на откупна станица за земјоделски производи покрај магистрала Тетово – Гостивар, во Општина Врапчиште - 10/12/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за К.П. бр. 1354 КО Градец донесена со решение бр. 26-417/6 од 26.05.2010 година, со намена за изградба на откупна станица за земјоделски производи покрај магистрала Тетово – Гостивар согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за катастарските парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Петровец - 10/12/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона – изменување и дополнување број 07-882/5 од 30.03.2011 год. со намена за изградба на Б2 – големи трговски единици, Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, В1 – образование и В2 – здравство согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за домување-времено сместување во викенд куќи и Б1-мали комерцијални и деловни намени во Општина Крушево - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Измена и дополнување на УПВНМ – ски центар МУСИЦА-УРБАН БЛОК усвоен на Совет на општина Крушево, со одлука број 07-593/4 од 26.07.2011 год. со намена за изградба на А4 – домување-времено сместување во викенд куќи и тоа за следните градежни парцели :,(ГП бр.1, 2, 3, 5, 6, 7 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) и со намена за изградба на Б1 –мали комерцијални и деловни намени за (ГП бр.4), согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, висина до венец, површина за градење, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г5 – КГ - Катна гаража во Општина Центар - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за Централно зеленило покрај река Вардар-Парк 2 во општина Центар донесен со одлука бр.07-387/24 од 27.02.2009година на општина Центар со намена за изградба на Г5-КГ-Катна гаража,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимална бруто развиена површина, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на B5 -Хотелски комплекси во Општина Центар - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за „Централно зеленило покрај река Вардар –Парк 2„ донесен со одлука бр.07-387/24 од 27.02.2009година на општина Центар со намена за изградба на Хотелски комплекси ,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина по катови ,почетна цена по м2 ,вкупно почетна цена по м2 депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Здраствени инстиуции во Општина Карпош - 10/7/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за локалитет Карпош 2 донесен со одлука бр.07-4649/17 од 23.12.2009година на општина Карпош со намена за изградба на Здраствени институции,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимална бруто развиена површина, потребни паркинг места, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на викенд куќи во Општина Дојран - 10/7/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план донесен со одлука бр.194/4 од 30.11.2004 година, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежните парцели, за нивната намена (викенд куќи), трговија и угостителство, број на катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Карпош - 10/7/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план за измена и дополна на урб. единица 21 нас. Козле (М.З. „Кузман Јосифовски – Питу“ и М.З. Пецо Божиновски – Кочо - дел) усвоен на Совет на општина Карпош, со одлука број 07-120/2 од 28.02.2001 год. со намена за изградба на Индивидуално домување согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, висина до венец, површина за градење, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена за изградба на Комерцијален објект во Општина Ранковце - 9/30/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план урбан блок „Центар„ Ранковци донесен со одлука бр.08-58/1од 25.08.2004 година на општина Ранковце , наменето за изгрдба на комерцијален објект, ГПбр.2.12, КП бр.5299/2 КО Ранковци со вкупна површина на градежна парцела од 57м2, со максималната дозволена височина од нивото на заштитниот тротоар до венец слеме изнесува 4,00 метри, со површина за градење од 57,20 м2
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена за изградба на стопански објекти -Г2 во Општина Карбинци - 9/30/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план за село Карбинци на општина Карбинци донесен со одлука број 0701-348/1 од 06.09.2001година за изградба на стопански објекти Г2 - согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, катност, површина за градење, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ]