ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г5 – КГ - Катна гаража во Општина Центар - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за Централно зеленило покрај река Вардар-Парк 2 во општина Центар донесен со одлука бр.07-387/24 од 27.02.2009година на општина Центар со намена за изградба на Г5-КГ-Катна гаража,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимална бруто развиена површина, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на B5 -Хотелски комплекси во Општина Центар - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за „Централно зеленило покрај река Вардар –Парк 2„ донесен со одлука бр.07-387/24 од 27.02.2009година на општина Центар со намена за изградба на Хотелски комплекси ,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина по катови ,почетна цена по м2 ,вкупно почетна цена по м2 депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Здраствени инстиуции во Општина Карпош - 10/7/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за локалитет Карпош 2 донесен со одлука бр.07-4649/17 од 23.12.2009година на општина Карпош со намена за изградба на Здраствени институции,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимална бруто развиена површина, потребни паркинг места, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на викенд куќи во Општина Дојран - 10/7/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план донесен со одлука бр.194/4 од 30.11.2004 година, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежните парцели, за нивната намена (викенд куќи), трговија и угостителство, број на катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Карпош - 10/7/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план за измена и дополна на урб. единица 21 нас. Козле (М.З. „Кузман Јосифовски – Питу“ и М.З. Пецо Божиновски – Кочо - дел) усвоен на Совет на општина Карпош, со одлука број 07-120/2 од 28.02.2001 год. со намена за изградба на Индивидуално домување согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, висина до венец, површина за градење, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена за изградба на Комерцијален објект во Општина Ранковце - 9/30/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план урбан блок „Центар„ Ранковци донесен со одлука бр.08-58/1од 25.08.2004 година на општина Ранковце , наменето за изгрдба на комерцијален објект, ГПбр.2.12, КП бр.5299/2 КО Ранковци со вкупна површина на градежна парцела од 57м2, со максималната дозволена височина од нивото на заштитниот тротоар до венец слеме изнесува 4,00 метри, со површина за градење од 57,20 м2
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена за изградба на стопански објекти -Г2 во Општина Карбинци - 9/30/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план за село Карбинци на општина Карбинци донесен со одлука број 0701-348/1 од 06.09.2001година за изградба на стопански објекти Г2 - согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, катност, површина за градење, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на викенд куќи во Општина Дојран - 9/29/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план донесен со одлука бр.07-126/4 од од 06.06.2005 година,на општина Дојран со намена за изградба на викенд куки , согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежните парцели, за нивната намена, катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на семејна куќа во Општина Аеродром - 9/29/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за населба Лисиче Урбанблок 1 донесен со општ акт одлука бр.07-8/3 од од 31.01.2005 година,на општина Аеродром со намена за изградба на семејна кука , согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, бројна катастарска парцела од која е формирана градежната парцела, максимална висина до венец , вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија сервиси,и стоваришта во општина Илинден - 9/28/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место Кадино локалитет 19 –плански опфат помегу ул„532„ ул“8“ ул„4„ и новопланирана улица „1 „општина Илинден ,плански период 2009-2019 год,усвоено на Совет на општина Илинден со одлука бр.07-327/4 од 16.02.2010година со намена за изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија сервиси и стоваришта согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, вкупна површина на градежната парцела, катност, површина за градење, процент на изграденост, потребни паркинг места, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]