ОБЈАВА број 6 (30.12.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање - 12/30/2011
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за откупно дистрибутивен центар за свежо овошје и зеленчук на делови од КП 2957, 2958 и 3617 во м.в. Мера, КО Валандово, со намена за изградба на лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси (откупно дистрибутивен центар) и компатибилни класи на намени – мали и комерцијални дејности и големи трговски единици, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 5 (21.12.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица и услужен центар – E2 во Општина Прилеп - 12/21/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица и услужен центар со намена за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар – E2, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, утврден простор за градење на повеќе градби, максимална површина за изградба на повеќе градби во утврдениот простор за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 4 (03.12.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица и услужен центар во Општина Велес - 12/3/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1, м.в. Рамниште, КО Ветерско КО Велес со намена за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, утврден простор за градење на повеќе градби, максимална површина за изградба на повеќе градби во утврдениот простор за градење, вкупна површина на сите спратови, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 2 (26.11.2011) - 11/29/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Аеродром, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 26.11.2011 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка во делот „ПОСТАПКА“, точка 12, каде што наместо рок од 12 месеци за добивање на одобрение за градење од извршената солемнизација на договорот, потребно е да стои „во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да обезбеди одобрение за градба на предвидениот објект согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено“.
повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 1 (18.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица во Општина Градско - 11/26/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Градско, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 18.11.2011 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка во делот „ПОСТАПКА“, точка 12, каде што наместо рок од 6 години за изградба на објектот од денот на добивање на одобрение за градење, потребно е да стои „со договорот најповолниот понудувач се обврзува да го изгради објектот согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено во рок не подолг од 10 години од денот на добивање на одобрение за градење“.
повеќе...

ОБЈАВА број 2 (26.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на семејни куќи во Општина Аеродром - 11/26/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план нас. Лисиче Урбан Блок 1, донесен со општ акт Одлука бр. 07-8/3 од 31.01.2005 година на Општина Аеродром со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 3 (26.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица и услужен центар во Општина Велес - 11/26/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 536, м.в. Корија, КО Чалошево КО Велес со намена за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, утврден простор за градење на повеќе градби, максимална површина за изградба на повеќе градби во утврдениот простор за градење, вкупна површина на сите спратови, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 1 (18.11.2011) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Бензинска пумпна станица во Општина Градско - 11/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација, донесена со Решение за одобрување бр. 16 – 3701/3 од 04.10.2011 година на Министерство за транспорт и врски со намена за изградба на бензинска пумпна станица, согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/14/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Петровец објавена во дневните весници Вечер од 12.10.2011година како и во Дневник и Коха од 13.10.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 146 од 19.10.2011година,како и исправка на објава од 28.10.2011година објавена во дневните весници Вечер ,Дневник и Коха се врши поместување на датумот на започнување на одржување на електронското јавно надавање, така што наместо на ден 27.11.2011година во 11часот јавното наддавање ке се одржи и на ден 28.11.2011 во 11часот .
повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 11/13/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Петровец објавена во дневните весници Вечер од 12.10.2011година како и во Дневник и Коха од 13.10.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 146 од 19.10.2011година,како и исправка на објава од 28.10.2011година објавена во дневните весници Вечер ,Дневник и Коха се врши поместување на датумот на започнување на одржување на електронското јавно надавање, така што наместо на ден 27.11.2011година во 11часот јавното наддавање ке се одржи и на ден 28.11.2011 во 11часот .
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]