ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на A1 станбена куќа во Општина Велес - 10/19/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП измена и дополнување на ДУП за ЦГП локалитет Б, донесен со општ акт одлука бр.0701-2947/4 од 05.11.2002 година, на општина Велес со намена за изградба на станбена куќа, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела од којa е формирана градежната парцела, максимална висина до венец, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на винарии во Општина Кавадарци - 10/19/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место за изградба на винарии на дел од К.П. 911 К.О. Ресава, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, процент на изграденост коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Конче - 10/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место „Сончева езерска населба Мантово“ согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, намена на парцелите, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за домување во семејни куќи во Општина Кичево - 10/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план на град Кичево за населба „ИВАНИ ДОЛ“-втор дел-Одлука бр. 07-1474/4 од 17.08.2005 год. со намена за изградба на објекти за домување во семејни куќи согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарските парцели , вкупна површина на градежната парцела,површина за градење,коефициент на искористеност,процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена за изградба на објекти за семејно домување во станбени згради во Општина Кичево - 10/13/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички План на град Кичево за „Блок 1 „дел од касарна Чедо Филиповски -Даме„- Кичево донесен со одлука на совет на општина Кичево бр. 07-670 /20 од 17.04.2010година на општина Кичево со намена за изградба на објекти за семејно домување во станбени згради согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за катастарските парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ИСПРАВКА СО ДОПОЛНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Здравствени институции во општина Карпош - 10/12/2011
1. Се врши исправка со дополна на објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Здравствени институции во општина Карпош, објавена на ден 07.10.2011 во печатени медиуми „Вечер“ и „Дневник“, во глава „УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ“, така што по точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: „Банкарска гаранција во висина од 200.000,00 евра во денарска противвредност за сериозност на понудата со која ке гарантираат дека ке ја уплатат крајно постигнатата цена за оттугување на градежно земјиште со елетронско јавно наддавање во рокод 15 (петнаесет дена), по завршување на постапката за електронско јавно наддавање а која банкарска гаранција ке има рок на важност до 16.12.2011 година“.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на откупна станица за земјоделски производи покрај магистрала Тетово – Гостивар, во Општина Врапчиште - 10/12/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за К.П. бр. 1354 КО Градец донесена со решение бр. 26-417/6 од 26.05.2010 година, со намена за изградба на откупна станица за земјоделски производи покрај магистрала Тетово – Гостивар согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за катастарските парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Петровец - 10/12/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона – изменување и дополнување број 07-882/5 од 30.03.2011 год. со намена за изградба на Б2 – големи трговски единици, Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, В1 – образование и В2 – здравство согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за домување-времено сместување во викенд куќи и Б1-мали комерцијални и деловни намени во Општина Крушево - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Измена и дополнување на УПВНМ – ски центар МУСИЦА-УРБАН БЛОК усвоен на Совет на општина Крушево, со одлука број 07-593/4 од 26.07.2011 год. со намена за изградба на А4 – домување-времено сместување во викенд куќи и тоа за следните градежни парцели :,(ГП бр.1, 2, 3, 5, 6, 7 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) и со намена за изградба на Б1 –мали комерцијални и деловни намени за (ГП бр.4), согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, висина до венец, површина за градење, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г5 – КГ - Катна гаража во Општина Центар - 10/10/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за Централно зеленило покрај река Вардар-Парк 2 во општина Центар донесен со одлука бр.07-387/24 од 27.02.2009година на општина Центар со намена за изградба на Г5-КГ-Катна гаража,согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела, максималната висина, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимална бруто развиена површина, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ]