ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСТВО ВО ЈАВНО НАДДДАВАЊЕ - 10/26/2011
Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во Општина Кавадраци објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 22.09.2011година и Службен весник на Република Македонија бр. 129 од 23.09.2011година ,наменето за изградба на винарии се врши продолжување на роковите за поднесување на пријави за учество на јавното наддавање и датумот на одржување на електронското јавно наддавање, така што наместо до 26.10.2011година рокот за поднесување на пријави за учество на електорнското јавното наддавање ке биде до 15.11.2011година , а јавното наддавање наместо на ден 04.11.2011година ке се одржи електронски на ден 22.11.2011 во 12часот .
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Лесна и незагадувачка индустрија , во Општина Василево - 10/26/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место Градашорци донесена со одлука бр.07-1602/1 од 16.11.2006година на општина Василево со намена за изградба на лесна и незагадувачка индустрија согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за бројот на катастарските парцели , вкупна површина на градежната парцела, максимална височина до венец , почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на A1 станбена куќа во Општина Велес - 10/19/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП измена и дополнување на ДУП за ЦГП локалитет Б, донесен со општ акт одлука бр.0701-2947/4 од 05.11.2002 година, на општина Велес со намена за изградба на станбена куќа, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела од којa е формирана градежната парцела, максимална висина до венец, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на винарии во Општина Кавадарци - 10/19/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место за изградба на винарии на дел од К.П. 911 К.О. Ресава, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, процент на изграденост коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Конче - 10/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место „Сончева езерска населба Мантово“ согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, намена на парцелите, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, максимална висина до венец, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за домување во семејни куќи во Општина Кичево - 10/18/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план на град Кичево за населба „ИВАНИ ДОЛ“-втор дел-Одлука бр. 07-1474/4 од 17.08.2005 год. со намена за изградба на објекти за домување во семејни куќи согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарските парцели , вкупна површина на градежната парцела,површина за градење,коефициент на искористеност,процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена за изградба на објекти за семејно домување во станбени згради во Општина Кичево - 10/13/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички План на град Кичево за „Блок 1 „дел од касарна Чедо Филиповски -Даме„- Кичево донесен со одлука на совет на општина Кичево бр. 07-670 /20 од 17.04.2010година на општина Кичево со намена за изградба на објекти за семејно домување во станбени згради согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за катастарските парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ИСПРАВКА СО ДОПОЛНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Здравствени институции во општина Карпош - 10/12/2011
1. Се врши исправка со дополна на објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Здравствени институции во општина Карпош, објавена на ден 07.10.2011 во печатени медиуми „Вечер“ и „Дневник“, во глава „УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ“, така што по точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: „Банкарска гаранција во висина од 200.000,00 евра во денарска противвредност за сериозност на понудата со која ке гарантираат дека ке ја уплатат крајно постигнатата цена за оттугување на градежно земјиште со елетронско јавно наддавање во рокод 15 (петнаесет дена), по завршување на постапката за електронско јавно наддавање а која банкарска гаранција ке има рок на важност до 16.12.2011 година“.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на откупна станица за земјоделски производи покрај магистрала Тетово – Гостивар, во Општина Врапчиште - 10/12/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за К.П. бр. 1354 КО Градец донесена со решение бр. 26-417/6 од 26.05.2010 година, со намена за изградба на откупна станица за земјоделски производи покрај магистрала Тетово – Гостивар согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намена на парцелата, за катастарските парцели кои се опфатени со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Петровец - 10/12/2011
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона – изменување и дополнување број 07-882/5 од 30.03.2011 год. со намена за изградба на Б2 – големи трговски единици, Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, В1 – образование и В2 – здравство согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]