ОБЈАВА број 127 (08.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на мали комерцијални и деловни единици во Општина Центар - 10/8/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план „МАЛ РИНГ“, донесен со одлука бр. 07-9816/8, од 21.12.2012 година од општина Центар, со намена за изградба на мали комерцијални и деловни единици, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 126 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево - 9/25/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:
1. Урбанистички план вон населено место Градашорци, донесен со одлука бр. 07-1602/1, од 06.11.2006 година од општина Василево, со намена за изградба на објект за лесна и незагадувачка индустрија и објект за преработка на зеленчук, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела намена на градежната парцела, процент на изграденост, максимална висина до венец, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 125 (05.09.2013)за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објект со комерцијални и деловни намени во Општина Центар - 9/5/2013 повеќе...

ОБЈАВА број 124 (09.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Аеродром - 8/9/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок I, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година и Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок II, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 123 (07.08.2013)за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - 8/7/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет Горно Лисиче – УЕ А, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-168/2 од 13.05.2010 година со намена за изградба на А2 - семејно домување во станбени згради, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање. Табеларен преглед 1:
повеќе...

ОБЈАВА број 121 (05.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - 8/5/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Локална урбанистички планска документација за ГП 1 „Суво Поле“, одобрена со Решение на градоначалникот на општина Вевчани, број УП 09-18, од 28.12.2010 година, со намена за изградба на Е2 – комунална супраструктура – бензинска пумпа, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела,висина до венец и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и депозит за учество на јавното наддавање. Табеларен преглед:
повеќе...

ОБЈАВА број 122 (05.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - 8/5/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет горно Лисиче – УЕ А, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-168/2 од 13.05.2010 година со намена за изградба на мали комерцијални и деловни дејности, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање. Табеларен преглед 1:
повеќе...

Исправка на ОБЈАВА број 120 (01.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Аеродром - 8/5/2013
Во Објавата за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 01.08.2013 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа: Во Табеларенот преглед на објавата, делот „ Депозит за учество на електронско јавно наддавање (денари) “ се менува и гласи:
повеќе...

Барање за изразување на интерес за Консултанска фирма за Договор: Студија за испитување на социо-економските влијанија од рехабилитирани локални патишта во Република Македонија - 8/1/2013
Владата на Република Македонија доби заем од Интернационалната Банка за обнова и развој (ИБОР) - Светска Банка за реализација на Проектот за програмска поддршка на локална и регионална патна мрежа во Република Македонија со главна цел подобрување на патната мрежа вклучувајки реконструкција и рехабилитација на 330 км регионални патишта и 440 км локални патишта.
повеќе...

ОБЈАВА број 120 (01.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Аеродром - 8/1/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок I, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година и Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок II, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]