Исправка на Објава бр. 132 - 11/27/2013
Во делот „РОКОВИ“ терминот за одржување на јавното наддавање се менува и гласи:
повеќе...

ОБЈАВА број 132 (26.11.2013) - 11/26/2013
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план на град Пехчево за плански период 1985-2000, донесен со одлука на Совет на општина Пехчево број 08-800/1 од 26.03.1986 година со намена за изградба на А1 - домување во станбени куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОГЛАС за полагање на стручен испит за проценувачи од област: недвижен имот - 11/15/2013
на стручен испит за овластен проценувач и кои поседуваат сертификат за завршена обука, да поднесат барање за полагање на стручен испит од областа на: Недвижен имот
повеќе...

ОГЛАС за полагање на стручен испит за проценувачи од област: транспортни средства - 11/15/2013
Министерството за транспорт и врски ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит за овластен проценувач и кои поседуваат сертификат за завршена обука, да поднесат барање за полагање на стручен испит од областа на: транспортни сретства
повеќе...

ОБЈАВА број 131 (12.11.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Аеродром - 11/12/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет Горно Лисиче – УЕ А, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-168/2 од 13.05.2010 година со намена за изградба на А2 - семејно домување во станбени згради, со компатибилни намени 20% од вкупната бруто развиена површина – Б1 мали комерцијални и деловни намени, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОГЛАС за распределба на 60 стана во Битола во станбената зграда БЛР1 Ц2 на улица “ Кочо Рацин“ бр.38, 40 и 42 во Битола наменети за продажба на млади брачни двојки и самохрани родители - 10/24/2013 повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 130 (19.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти со намена култура во Општина Центар - 10/24/2013
Во Објавата за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 19.10.2013 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа:
повеќе...

ОБЈАВА број 130 (19.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти со намена култура во Општина Центар - 10/21/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет„Тетовска трошарина“, донесен со одлука бр. 07-8460/4, од 13.11.2012 година од општина Центар, со намена за изградба на В3 - култура, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, површина на градежната пацела, максималната висина и катност, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 129 (18.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на лесна и незагадувачка индустрија (стопански компплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи) во Општина Ресен - 10/18/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место за Стопански комплекс за откуп, складирање и дистрибуција на земјоделски производи, со намена за изградба на лесна и незагадувачка индустрија (стопански компплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи) согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина под Г2, депозит за учество на јавното наддавање и вкупна почетна цена.
повеќе...

ОБЈАВА број 128 (09.10.2013) за давање под долготраен закуп за период од 20 години на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање - 10/9/2013
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Локална Урбанистичка планска документација - базна станица за мобилна телефонија на ВИП оператор на КП 3098/1 КО Љубојно, донесена со Одлука за одобрување на Локална урбанистичка планска документација УП бр. - | - 12-77 од од 17.10.2012 година од општина Ресен, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, максималната висина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]