Барање за изразување на интерес за Консултанска фирма за Договор: Студија за испитување на социо-економските влијанија од рехабилитирани локални патишта во Република Македонија - 8/1/2013
Владата на Република Македонија доби заем од Интернационалната Банка за обнова и развој (ИБОР) - Светска Банка за реализација на Проектот за програмска поддршка на локална и регионална патна мрежа во Република Македонија со главна цел подобрување на патната мрежа вклучувајки реконструкција и рехабилитација на 330 км регионални патишта и 440 км локални патишта.
повеќе...

ОБЈАВА број 120 (01.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Аеродром - 8/1/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок I, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година и Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок II, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 119 (20.07.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси во Општина Ѓорче Петров - 7/20/2013
Во Објавата за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 20.07.2013 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа:
повеќе...

ОБЈАВА број 119 (20.07.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси во Општина Ѓорче Петров - 7/20/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место за клучка Стопански двор, донесен со одлука на Совет на општина Ѓорче Петров број 07-42/4 од 22.01.2010 година, со намена за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 118 (20.07.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на бензински пумпни станици и услужни центри - 7/20/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Државна урбанистичка планска документација, донесена со Решение за одобрување бр. 16 – 3701/3 од 04.10.2011 година на Министерство за транспорт и врски со намена за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар во општина Градско, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м2 и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 117 (10.07.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2 – лесна и незагадувачка индустрија во Општина Лозово - 7/10/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за дел од село Лозово блок 9 и 10 измена и дополна-Општина Лозово плански период 2011-2021, донесен со одлука бр. 0701-593/1 од 29.04.2013 година на општина Лозово, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градба, бруто развиена површина, катност, коефициент на искористеност, процент на изграденост, депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 116 (26.06.2013) за давање под долготраен закуп за период од 20 години на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање - 6/26/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: 1. Локална Урбанистичка планска документација за базна станица за мобилна телефонија за потребите на ВИП оператор на КП 1/6, м.в. „Суво Поле“, КО Лескоец, донесена со Решение за одобрување на Локална урбанистичка планска документација УП бр. - | - 12-4615/11 од од 08.06.2012 година од ЛУПД со Тех. Бр. 115-11/2 на општина Ресен, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, максималната висина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 115 (19.06.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на мали комерцијални и деловни единици во Општина Центар - 6/19/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план „МАЛ РИНГ“, донесен со одлука бр. 07-9816/8, од 21.12.2012 година од општина Центар, со намена за изградба на мали комерцијални и деловни единици, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 114 (15.06.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Аеродром - 6/17/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е: 1. Градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија предвидено со Детален урбанистички план – локалитет Индустриска зона – УЕ В, донесен со одлука број 07-104/3 од 29.05.2010 година на совет на општина Аеродром, со намена за изградба на објекти со намена А2 – домување во станбени згради со можност за компатибилна намена А4, Б1, Б2, Б4, В3, В4 и Д3 со вкупен збир максимално до 40 %, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарските парцели опфатени со градежната парцела, површина на градежната парцела, максималната висина, катност, површина за градење, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

Објава Валандово - 6/14/2013
Се известуваат граѓаните и правните лица од опфатот на Државна урбaнистичка планска документација за изградба на Далеководно поле и командно контролен објект во К.О. Валандово - општина Валандово, дека Министерот за транспорт и врски донесе Решение за организирање на:
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ]