ОБЈАВА број 135 (12.12.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Дојран - 12/12/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Дојран, донесен со одлука на Собрание на општина Гевгелија, број 08-345/6 од 11.07.1996 година со намена за изградба на Е2 – комунална супраструктура (автобуска станица), согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 134 (11.12.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Аеродром - 12/11/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет за измена и дополна на ДУП за локалитет Реонски Центар – УЕ А – Блок 1 и 2, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-396/3 од 29.12.2011 година со намена за изградба на А2 - семејно домување во станбени згради, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 133 (11.12.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни намени во општина Желино - 12/11/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за село „Желино“, донесен со одлука бр. 07-1302/3, од 23.11.2012 година од општина Желино, со намена за изградба на Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, со компатибилни класи на намени, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, компатибилни класи на намени, површина на градежната пацела, максималната висина и катност, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

Исправка на Објава бр. 132 - 11/27/2013
Во делот „РОКОВИ“ терминот за одржување на јавното наддавање се менува и гласи:
повеќе...

ОБЈАВА број 132 (26.11.2013) - 11/26/2013
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план на град Пехчево за плански период 1985-2000, донесен со одлука на Совет на општина Пехчево број 08-800/1 од 26.03.1986 година со намена за изградба на А1 - домување во станбени куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОГЛАС за полагање на стручен испит за проценувачи од област: недвижен имот - 11/15/2013
на стручен испит за овластен проценувач и кои поседуваат сертификат за завршена обука, да поднесат барање за полагање на стручен испит од областа на: Недвижен имот
повеќе...

ОГЛАС за полагање на стручен испит за проценувачи од област: транспортни средства - 11/15/2013
Министерството за транспорт и врски ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит за овластен проценувач и кои поседуваат сертификат за завршена обука, да поднесат барање за полагање на стручен испит од областа на: транспортни сретства
повеќе...

ОБЈАВА број 131 (12.11.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Аеродром - 11/12/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет Горно Лисиче – УЕ А, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-168/2 од 13.05.2010 година со намена за изградба на А2 - семејно домување во станбени згради, со компатибилни намени 20% од вкупната бруто развиена површина – Б1 мали комерцијални и деловни намени, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОГЛАС за распределба на 60 стана во Битола во станбената зграда БЛР1 Ц2 на улица “ Кочо Рацин“ бр.38, 40 и 42 во Битола наменети за продажба на млади брачни двојки и самохрани родители - 10/24/2013 повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 130 (19.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти со намена култура во Општина Центар - 10/24/2013
Во Објавата за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 19.10.2013 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа:
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]