ОГЛАС за распределба на 60 стана во Битола во станбената зграда БЛР1 Ц2 на улица “ Кочо Рацин“ бр.38, 40 и 42 во Битола наменети за продажба на млади брачни двојки и самохрани родители - 10/24/2013 повеќе...

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 130 (19.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти со намена култура во Општина Центар - 10/24/2013
Во Објавата за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер и Дневник од 19.10.2013 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа:
повеќе...

ОБЈАВА број 130 (19.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти со намена култура во Општина Центар - 10/21/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет„Тетовска трошарина“, донесен со одлука бр. 07-8460/4, од 13.11.2012 година од општина Центар, со намена за изградба на В3 - култура, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, површина на градежната пацела, максималната висина и катност, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 129 (18.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на лесна и незагадувачка индустрија (стопански компплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи) во Општина Ресен - 10/18/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место за Стопански комплекс за откуп, складирање и дистрибуција на земјоделски производи, со намена за изградба на лесна и незагадувачка индустрија (стопански компплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи) согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина под Г2, депозит за учество на јавното наддавање и вкупна почетна цена.
повеќе...

ОБЈАВА број 128 (09.10.2013) за давање под долготраен закуп за период од 20 години на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање - 10/9/2013
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Локална Урбанистичка планска документација - базна станица за мобилна телефонија на ВИП оператор на КП 3098/1 КО Љубојно, донесена со Одлука за одобрување на Локална урбанистичка планска документација УП бр. - | - 12-77 од од 17.10.2012 година од општина Ресен, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, максималната висина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 127 (08.10.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на мали комерцијални и деловни единици во Општина Центар - 10/8/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план „МАЛ РИНГ“, донесен со одлука бр. 07-9816/8, од 21.12.2012 година од општина Центар, со намена за изградба на мали комерцијални и деловни единици, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 126 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево - 9/25/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:
1. Урбанистички план вон населено место Градашорци, донесен со одлука бр. 07-1602/1, од 06.11.2006 година од општина Василево, со намена за изградба на објект за лесна и незагадувачка индустрија и објект за преработка на зеленчук, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела намена на градежната парцела, процент на изграденост, максимална висина до венец, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 125 (05.09.2013)за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објект со комерцијални и деловни намени во Општина Центар - 9/5/2013 повеќе...

ОБЈАВА број 124 (09.08.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за индивидуално домување во Општина Аеродром - 8/9/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок I, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година и Детален урбанистички план населба Лисиче Урбан Блок II, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-8/3 од 31.01.2005 година со намена за изградба на семејни куќи, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 123 (07.08.2013)за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - 8/7/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план локалитет Горно Лисиче – УЕ А, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром број 07-168/2 од 13.05.2010 година со намена за изградба на А2 - семејно домување во станбени згради, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање. Табеларен преглед 1:
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]