ОБЈАВА број 117 (10.07.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2 – лесна и незагадувачка индустрија во Општина Лозово - 7/10/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за дел од село Лозово блок 9 и 10 измена и дополна-Општина Лозово плански период 2011-2021, донесен со одлука бр. 0701-593/1 од 29.04.2013 година на општина Лозово, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градба, бруто развиена површина, катност, коефициент на искористеност, процент на изграденост, депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 116 (26.06.2013) за давање под долготраен закуп за период од 20 години на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање - 6/26/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со: 1. Локална Урбанистичка планска документација за базна станица за мобилна телефонија за потребите на ВИП оператор на КП 1/6, м.в. „Суво Поле“, КО Лескоец, донесена со Решение за одобрување на Локална урбанистичка планска документација УП бр. - | - 12-4615/11 од од 08.06.2012 година од ЛУПД со Тех. Бр. 115-11/2 на општина Ресен, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градежната парцела, вкупна површина на градежната парцела, максималната висина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 115 (19.06.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на мали комерцијални и деловни единици во Општина Центар - 6/19/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план „МАЛ РИНГ“, донесен со одлука бр. 07-9816/8, од 21.12.2012 година од општина Центар, со намена за изградба на мали комерцијални и деловни единици, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...

ОБЈАВА број 114 (15.06.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Аеродром - 6/17/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е: 1. Градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија предвидено со Детален урбанистички план – локалитет Индустриска зона – УЕ В, донесен со одлука број 07-104/3 од 29.05.2010 година на совет на општина Аеродром, со намена за изградба на објекти со намена А2 – домување во станбени згради со можност за компатибилна намена А4, Б1, Б2, Б4, В3, В4 и Д3 со вкупен збир максимално до 40 %, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарските парцели опфатени со градежната парцела, површина на градежната парцела, максималната висина, катност, површина за градење, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

Објава Валандово - 6/14/2013
Се известуваат граѓаните и правните лица од опфатот на Државна урбaнистичка планска документација за изградба на Далеководно поле и командно контролен објект во К.О. Валандово - општина Валандово, дека Министерот за транспорт и врски донесе Решение за организирање на:
повеќе...

Објава Липково - 6/14/2013
Се известуваат граѓаните и правните лица од опфатот на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензиска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р2133-општина Липково, дека Министерот за транспорт и врски донесе Решение за организирање на:
повеќе...

ОБЈАВА број 113 (08.06.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Аеродром - 6/10/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план – локалитет Индустриска зона – УЕ В, донесен со одлука број 07-104/3 од 29.05.2010 година на совет на општина Аеродром, со намена за изградба на објекти со намена А2 – домување во станбени згради со можност за компатибилна намена А4, Б1, Б2, Б4, В3, В4 и Д3 со вкупен збир максимално до 40 %, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарските парцели опфатени со градежната парцела, површина на градежната парцела, максималната висина, катност, површина за градење, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.
повеќе...

Оглас за социјални станови Берово - 6/7/2013
Република Македонија МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ Врз основа на Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09, 122/10 и 90/12), Министерството за транспорт и врски на Република Македонија ОБЈАВУВА ОГЛАС - за распределување на 20 социјални станови во општина Берово во станбенa зградa на ул. Моша Пијаде бб-Берово изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија во општина Битола и Берово, а согласно рамковниот договор за заем склучен меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Република Македонија
повеќе...

ОБЈАВА број 112 (31.05.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на спортско рекреативен центар (голф терени) со хотелски комплекси во Општина Зелениково - 5/31/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место за спортско рекреативен центар Пакошево, донесен со одлука бр. 07-451/2, од 07.08.2007 година од општина Зелениково, со намена за изградба објекти за спорт и рекреација – голф терени и хотелски комплекси со компатибилни класи на намени.
повеќе...

ОБЈАВА број 111 (27.05.2013) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објект со комерцијални и деловни намени во Општина Центар - 5/27/2013
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план „МАЛ РИНГ“, донесен со одлука број 07-9816/8 на совет на општина Центар, со намена за изградба на објект со комерцијални и деловни намени, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]