СООПШТЕНИЕ


Соглaсно член 8 - б одЗаконот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ број 68/04, 127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15 37/16 и 71/16) и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Службен весник на РМ бр. 39/07,4/08, 20/09, 149/09, 88/12 и 127/14), Министертвото за транспорт и врски закажува датуми за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај кој ќе се одржи на 03,01,2017 година во 08:00/17:00 часот, 04.01.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 05.01.2017 година во 12:00/ 17:00 часот, 17.01.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 18.01.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 01.02.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 02.02.2017 година во 08:00/12:00 часот, 03.02.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 16.02.2017 година во 08:00/ 12:00 часот,  01.03.2017 година во 08:00/ 17:00 часот, 02.03.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 03.03.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 08.03.2017 година во 08:00/ 17:00 часот, 15.03.2017 година во  08:00/ 18:00 часот, 16.03.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 05.04.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 06.04.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 07.04.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 19.04.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 20.04.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 03.05.2017 година во 10:00/ 18:00 часот, 04.05.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, 05.05.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 16.05.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, на 17.05.2017 година во 08:00/ 12:00 часот, на 09.06.2017 година во 08:00/17.30 часот, и на 23.06.2017 година во 14:10/18:00  часот.

Испитoт за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот ќе се одржи на 04.01.2017 година во 12.00/ 17:00 часот, 18.01.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, 02.02.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, 16.02.2017 година во 12:00/ 18:00  часот, 02.03.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, 16.03.2017 година во 08:00/ 18:00 часот, 06.04.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, 20.04.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, 04.05.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, 17.05.2017 година во 12:00/ 18:00 часот, и на  21.06.2017 година во 12:10/ 14:55 часот.

Испитoт за добивање сертификат за стручно оспособување на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај  ќе се одржи на 25.01.2017 година во 08:00/17:00 часот, на 15.02.2017 година во  08:00/18:00 часот, на 17.03.2017 година во 08:00/18:00 часот, на 21.04.2017 година во 08:00/18:00 часот, на 18.05.2017 година во 08:00/17:00  часот, и на  22.06.2017 година во 11:05/18:00 часот.


Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава на кандидатот до архивата на министерството за транспорт и врски, најдоцна три работни денови пред датумот на кој е закажан испитот, а потоа министерството за транспорт и врски електронски го пријавува кандидатот во електронскиот систем за полагање. 

Електронските испити ќе се одржуваат во просторија специјално опремена за оваа намена која се наоѓа на ул.”ХристоСмирненски” бр.30 ламела 1 воСкопје, позадиУниверзалнатасалавоСкопје.

Заинтересираните кандидати можат да извршат увид во базата на прашања за електронскиот испит за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај на следниот линк: http://e-prasanja.mk.