Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Јавен повик за доставување на предлози за изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации

Заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот, Владата на Република Македонија донесува Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови
Огласна Табла / Јавни огласи

Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за општина Демир Капија

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина на Државната урбанистичка планска документација за Бензиската пумпна станица и услужен центар на магистрален пат (Автопат) А1, КО Демир Капија, општина Демир Капија.