Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна Урбанистичка Планска Документација за определување на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, во Општина