Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Јавен повик за доставување на предлози за изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации

Заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот, Владата на Република Македонија донесува Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови