Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за општина Демир Капија

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина на Државната урбанистичка планска документација за Бензиската пумпна станица и услужен центар на магистрален пат (Автопат) А1, КО Демир Капија, општина Демир Капија.
Огласна Табла / Јавни огласи

Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за локалитет Кокино, општина Старо Нагоричане

Извештај за стратегиска оцена врз животна средина за Државна урбанистичка планска документација за локалитет Кокино, КО Кокино, општина Старо Нагоричане.