СООПШТЕНИЕ

Соглaсно член 8 - б од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ број 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016 и 71/2016) и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Службен весник на РМ бр. 211/2016), Министертвото за транспорт и врски Ве известува дека терминот за полагање на испити за добивање сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на патници и стоки кој е закажан за одржување на 17.05.2017 година во период од 08:00 до 12:00 часот е откажан.