СООПШТЕНИЕ

Соглaсно Законот за превоз во патниот сообраќај, Министертвото за транспорт и врски закажува датуми за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај кои ќе се одржат на 29.08.2017 година во 08:30/18:00 часот, 12.09.2017 година во 08:30/ 18:00часот, 26.09.2017 година во 08:30/18:00 часот, 12.10.2017 година во 08:30/18:00 часот, 25.10.2017 година во 08:30/18:00 часот, 09.11.2017 година во 08:30/18:00 часот, 22.11.2017 година во 08:30/18:00 часот, 06.12.2017 година во 08:30/18:00 часот, 20.12.2017 година во 08:30/18:00 часот,  11.01.2018 година во 08:30/18:00 часот, 24.01.2018 година во 08:30/18:00 часот, 08.02.2018 година во 08:30/18:00 часот, 21.02.2018 година во 08:30/18:00 часот, 08.03.2018 година во  08:30/18:00 часот, 21.03.2018 година во 08:30/18:00 часот, 12.04.2018 година во 08:30/18:00 часот, 25.04.2018 година во 08:30/18:00 часот, 10.05.2018 година во 08:30/18:00 часот, 21.05.2018 година во 08:30/18:00 часот, 07.06.2018 година во 08:30/18:00 часот, 20.06.2018 година во 08:30/18:00 часот.

Испитите за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот ќе се одржат на 31.08.2017 година во 08:30/18:00 часот, 14.09.2017 година во 08:30/18:00 часот, 28.09.2017 година во 08:30/18:00 часот, 13.10.2017 година во 08:30/18:00 часот, 26.10.2017 година во 08:30/18:00 часот, 10.11.2017 година во 08:30/18:00 часот, 23.11.2017 година во 08:30/18:00 часот, 07.12.2017 година во 08:30/18:00 часот, 21.12.2017 година во 08:30/18:00 часот, 12.01.2018 година во 08:30/18:00 часот,  25.01.2018  година во 08:30/18:00 часот, 09.02.2018  година во 08:30/18:00 часот, 22.02.2018  година во 08:30/18:00 часот, 09.03.2018  година во 08:30/18:00 часот, 22.03.2018  година во 08:30/18:00 часот, 13.04.2018  година во 08:30/18:00 часот, 26.04.2018  година во 08:30/18:00 часот,  11.05.2018  година во 08:30/18:00 часот, 22.05.2018  година во 08:30/18:00 часот, 08.06.2018  година во 08:30/18:00 часот и на 21.06.2018  година во 08:30/18:00 часот.

Соглaсно Законот за превоз на опасни материи во патниоти железничкиот сообраќај, Министерството за транспорт и врски закажува датуми за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за стручно оспособување на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај  кои ќе се одржат на 30.08.2017 година во 08:30/18:00 часот, на13.09.2017 година во08:30/18:00часот, на 27.09.2017 година во 08:30/18:00часот, на 27.10.2017 година во 08:30/18:00часот, на 24.11.2017 година во 08:30/18:00часот, на 22.12.2017 година во 08:30/18:00часот, на 26.01.2018 година во 08:30/18:00часот, на 23.02.2018 година во 08:30/18:00часот, 23.03.2018 година во 08:30/18:00часот, 27.04.2018 година во 08:30/18:00часот, 23.05.2018 година во 08:30/18:00часот и на 22.06.2018 година во 08:30/18:00часот.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава на кандидатот до архивата на министерството за транспорт и врски, а потоа министерството за транспорт и врски електронски го пријавува кандидатот во електронскиот систем за полагање.

Електронските испити ќе се одржуваат во просторија специјално опремена за оваа намена која се наоѓа во просториите на Правниот факултет Јустинијан Први – Скопје.

Заинтересираните кандидати можат да извршат увид во базата на прашања за електронскиот испит на следниот линк:http://prasanja.mk.