Соглaсно Законот за превоз во патниот сообраќај, Министертвото за транспорт и врски закажува вонреден термин за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај кои ќе се одржи на 19.10.2017 година од 08:30 – 10:00 часот.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава на кандидатот до архивата на министерството за транспорт и врски, а потоа министерството за транспорт и врски електронски го пријавува кандидатот во електронскиот систем за полагање.

Електронските испити ќе се одржуваат во просторија специјално опремена за оваа намена која се наоѓа во просториите на Правниот факултет Јустинијан Први – Скопје.

Заинтересиранитекандидатиможатдаизвршатувидвобазатанапрашањазаелектронскиотиспит на следниот линк: http://prasanja.mk