Во прилог Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државните управи и управните организации за време на изборниот процес, како и Упатство за користење на недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес.

Upatstvo_1.pdf 

Upatstvo_2.pdf