Завршивме со асфалтирање на два регионални патни правци и тоа Бучин - Вашарејца во должина од 13 километри и регионалниот пат Обршани - Боротино во должина од 3 километри. Вкупната инвестиција изнесува 48 милиони денари.