По предлог на Mинистерствто за транспорт и врски, Владата на РМ одлучи да овозможи нови рокови за легализзација на дивоградбите и тоa:

Прво, нови 12 месеци, сметано од 01 јануари до 31 декември 2018 година за сите граѓани кои претходно не успеале да поднесат Барање за легализација, сега тоа свое право да можат да го остварат во овој дополнителен рок и

Второ, нови 6 месеци, сметано од 01 јануари до 30 јуни 2018 година за сите граѓани кои за претходните Барања не ја обезбедиле неопходната документација, да стекнат право во овој дополнителен рок да поднесат нови Барања за легализација со комплетна документација.

Во продолжение видео од прес конференцијата на министерот Сугарески:

">