Соглaсно Законот за превоз во патниот сообраќај, Министертвото за транспорт и врски закажува вонреден термин за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за стручно оспособување на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај koj ќе се одржи на 27.09.2018 година во 09:00/12:30 часот.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава на кандидатот до архивата на министерството за транспорт и врски, а потоа министерството за транспорт и врски електронски го пријавува кандидатот во електронскиот систем за полагање.

Електронските испити ќе се одржуваат во просторија специјално опремена за оваа намена која се наоѓа во просториите на Правниот факултет Јустинијан Први – Скопје.

Заинтересиранитекандидатиможатдаизвршатувидвобазатанапрашањазаелектронскиотиспит на следниот линк: http://prasanja.mk