ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Сл.Весник на Р.Македонија бр.55 од 04.05.2007 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.148 од 21.10.2011 година

превземи