ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.15 од 02.02.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.44 од 19.03.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.98 од 15.06.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.193 од 06.11.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО 1 ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.193 од 06.11.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Службен весник на РМ, бр. 226 од 25.12.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ1

Службен весник на РМ, бр. 226 од 25.12.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.30 од 19.02.2016 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи