ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Службен весник на РМ, бр. 111 од 03.09.2008 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Службен весник на РМ, бр. 64 од 22.05.2009 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Службен весник на РМ, бр. 88 од 02.07.2010 година

превземи 

СЕ ПОНИШТУВА членот 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2010).

превземи 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.114 од 30.08.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

(пречистен текст)

Службен весник на РМ, бр. 130 од 30.09.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Службен весник на РМ, бр. 53 од 14.04.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА Сл. Весник на Р. Македонија, бр.80 од 26.06.2012 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.44 од 19.03.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.147 од 27.08.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи