ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Службен весник на РМ, бр. 158 од 9.12.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 05.02.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.187 од 18.12.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи