ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл.Весник на Р.Македонија бр. 55 од 04.05.2007 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Службен весник на РМ, бр. 26 од 24.02.2009 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Службен весник на РМ, бр. 22 од 15.02.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗA ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

превземи

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗA ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.155 од 10.12.2012 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.15 од 25.01.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.137 од 07.10.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.166 од 12.11.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.193 од 06.11.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи