ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47/10 од 09.04.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТСИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.155 од 10.12.2012 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.80 од 26.06.2012 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.91 од 28.06.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

превземи  

Одлука на уставен суд на законот за железничкиот сообраќај 16.01.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.130 од 03.09.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.152 од 03.09.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи