ЗАКОН ЗА ЖИЧАРИ И СКИ- ЛИФТОВИ 

“Сл. весник на Р Македонија” бр.54/2000 од 13.07.2000 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

Службен весник на РМ, бр. 103 од 19.08.2008 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ – ЛИФТОВИ

Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

Службен весник на РМ, бр. 53 од 14.04.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ - ЛИФТОВИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година

превземи