БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШЕН И/ИЛИ МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

превземи