Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со спогодба за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва за изградба на дипломатско-конзуларни објекти

превземи