Барање за пренесување на правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија 

превземи