Лични податоци

Презиме / Име: Мисајловски Владо

Роден: 21.01.1985

Формално образование (редовно образование):

- Завршено средно стручно образование -ДСЕПУ “Васил Антевски – Дрен“- Скопје , отсек правен техничар

- Завршено високо образование – Скопје ,Факултет за политички науки и меѓународни односи , отсек –Дипломатија и меѓународна политика

- Стекнат стручен назив –Дипломиран политиколог – насока Дипломатија и меѓународна политика

- Магистерски студии – отсек Европска и меѓународна дипломатија и политика, Факултет за политички науки и меѓународни односи

Работно искуство:

- Вработен во приватна фирма- ДОЕЛ за трговија на стоки

- Помлад соработник за меѓународна политика - Кабинет на Претседател на Собрание на Република Македонија

- Советник за меѓународна политика - Кабинет на Претседател на Собрание на Република Македонија

- Советник - Општина Ѓорче Петров

- Претседател на Комисија за прашања, избори и имененувања - Општина Горче Петров

- Советник за меѓународна политика – Општина Центар

- Раководител на Сектор за подршка на активностите на градоначалникот - Општина Центар

- Државен секретар во Министерство за надворешни работи

- Државен секретар во Министерство за транспорт и врски

- Директор на Јавно Претпријатие за државни патишта

Јазици

Мајчин јазик:

- Македонски

Странски јазици:

- Англиски