Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна Урбанистичка Планска Документација за определување на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, во Општина
Огласна Табла / Јавни огласи

Формулар за неспроведување стратекиска оцена

Формулар за неспроведување стратекиска оцена
Огласна Табла / Јавни огласи

Одлука за неспроведување стратегиска оцена за ДУПД за железнички граничен премин Табановце

Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиса оцена на животната средина