СООПШТЕНИЕ_ДО_ПРЕВОЗНИЦИТЕ_КОИ_ВРШАТ_МЕЃУНАРОДЕН_ПРЕВОЗ_НА_СТОКА.pdf