ЗАКОН ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија бр.99/09 од 05.08.2009 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Службен весник на РМ, бр. 57 од 26.04.2010 година

превземи 

Одлука уставен суд Закон за Домување 14.07.2010 година

превземи 

Одлука уставен суд Закон за Домување 15.09.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 23.03.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Службен весник на РМ, бр. 54 од 14.04.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.13 од 27.01.2012 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ДОМУВАЊЕ (Пречистен текст)

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.38 од 21.03.2012 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.55 од 16.04.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.199 од 30.12.2014 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи