ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Службен весник на Р. Македонија бр.86/08 од 14.07.2008 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Службен весник на РМ, бр. 156 од 06.12.2010 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Службен весник на РМ, бр. 53 од 14.04.2011 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.152 од 03.09.2015 година

превземи 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година

превземи