Ремзи Мехмеди

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Дата на раѓање: 03.05.1982

Адреса на живеалиште: С. Шутово, 6250 Кичево, Р. Македонија

Националност: Албанец

Телефон: 00 389 2 3145 482

Е-маил: remzi.mehmedi@mtc.gov.mk


ОБРАЗОВАНИЕ

2006-2012: Постдипломски Студии, Правен Факултет - Меѓународно јавно право, Универзитет во Приштина, Република на Косово 

2001-2005: Високо Образование, Правен Факултет, ДУТ (дипломиран правник) 

1997-2001: Средно Образование: Гимназија „Мирко Милески„ - Кичево                         

                                   

РАБОТНО ИСКУСТВО

•Соработник-асистент по Право на Правен Факултет – ДУТ (2009 – 2016)

•Државниот Завод за Геодетски Работи – ДЗГР Кичево (2007 – 2009)


АКТИВНОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ

•Интензивна обука по деловна етикеција и дипломатски протокол (28-30 Октомври, 2016 – Приштина, Р. Косово)

•Научно истражување: „Сличности и разлики помеѓу Лигата на Нациите и ОН„ – (списание „УЛПИАНУС„ год 2, Бр. 1 - 2012)