Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници,Сл.в. бр. 170 од 27.11.2017 година во прилог ги објавуваме завршните сметки на Министерството за транспорт и врски за 2016 година:

15.pdf 

23.pdf 

34.pdf 

42.pdf 

51.pdf 

6.pdf 

7.pdf 

8.pdf 

9.pdf 

10.pdf 

111.pdf 

121.pdf 

131.pdf 

141.pdf 

151.pdf 

16.pdf 

17.pdf 

18.pdf