Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на животната средина

Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на животната средина